INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ KRUSZYWA PIETRZAK SPÓŁKĘ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W KRZYWDZIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 roku w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, Kruszywa Pietrzak spółka jawna z siedzibą w Krzywdzie przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej „RODO”).

1. Spółka - administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych jest Kruszywa Pietrzak spółką jawną z siedzibą w Krzywdzie, adres: 21-470 Krzywda, ul. Kolejowa 30A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000349672, NIP 8252139960, (dalej: Spółka),. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres Spółki, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: spietrzak1@o2.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 257551017.

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Pani/Pana/Klienta dane osobowe w następujących celach:

 1. czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy, zleceń i zamówień oraz wykonywaniem innych czynności w tym poprzedzających ich zawarcie (uzyskanie danych jako kontrahenta, danych pełnomocnika, danych niezbędnych dla dokonania oceny ryzyka transakcji, zabezpieczenia płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.) – podstawa prawna –niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. wykonywania obowiązku prawnego – Spółka przetwarza dane jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej (obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych przepisów rachunkowości lub archiwizacji, i inne) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – dochodzenie roszczeń lub obrona przed kierowanymi przeciwko Spółce roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie informacji handlowych, w tym ofert, propozycji zawarcia umów ze Spółką jak również akcji marketingowych – reklam, organizowania promocji, konkursów – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. dodatkowe cele Spółki – doradztwo prawne, biznesowe, ekonomiczne, audyty, kontrole, badania RODO)

Jeżeli w ramach realizacji umowy/zamówienia/zlecenia Pani/Pan/Klient przekazał Spółce dane osobowe współpracowników/pracowników niniejsza informacja dotyczy również ich i powinna być im udostępniona.

4. Rodzaj przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane:

 1. niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji (sprawdzenie tożsamości kontrahenta lub podmiotu reprezentującego, zgodności podanych danych z dokumentami rejestrowymi i/lub dokumentami tożsamości – PESEL, dane adresowe, NIP)
 2. dotyczące stanu cywilnego
 3. wizerunek
 4. adresowe (numery telefonu, adres e-mail)
 5. dane uwierzytelniające wymagane uprawnienia

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Spółka może przekazywać do podmiotów lub organów:

 1. upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy),
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania umowy/zlecenia/zamówienia
 3. podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji celów Spółki – doradztwo prawne, IT, audyty i inne
 4. wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu,

6. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane i wynika z Spółkę, w tym dane przetwarzane:

 1. w związku z zawarciem umowy/zlecenia/zamówienia – przez czas niezbędny do prowadzenia negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy – rok po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy/zlecenia/zamówienia
 2. w związku z prowadzeniem postępowań sądowych – do upływu przedawnienia roszczeń objętych orzeczeniem
 3. za zgodą – przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie, przy czym nie dłużej niż do odwołania zgody

7. Zmiana decyzji w sprawie przetwarzania danych osobowych

W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo złożenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Spółka rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. W przypadku odmowy podania danych wymaganych umową lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności. W każdym czasie ma Pan/Pani prawo wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Spółki do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Spółka może być uprawniona do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej niż zgoda jak również w innym celu niż udzielona zgoda.

8. Uprawnienia

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem przetwarzania danych
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 3. żądania przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.